Povinně zveřejňované informace

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

1.    Úplný název povinného subjektu

Obec Štěchov

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Dle zákona o obcích je Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chrání veřejný zájem.

V samostatné působnosti je obec spravována Zastupitelstvem obce a starostou.  Starosta zastupuje obec navenek a stojí v čele obecního úřadu.

Při výkonu samosprávy, samostatné působnosti, se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. 

Při výkonu státní správy, přenesené působnosti, se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Pokud zvláštní zákon nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

3.     Organizační struktura

Vrcholným orgánem v rámci samostatné působnosti je obecní zastupitelstvo a v jemu svěřených věcech starosta obce. V rámci kontrolní činnosti jsou zřízeny kontrolní a finanční výbor.

Vrcholným orgánem v rámci přenesené působnosti obce je starosta.

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Obec Štěchov - Lačnov
Štěchov 29, 
679 71 Lysice

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Štěchov - Lačnov
Štěchov 29, 
679 71 Lysice

4.3    Úřední hodiny

Středa:   17:00 – 18:00

Neděle: 17:00 – 18:00

4.4    Telefonní čísla

Úřad: 516 472 153

Starosta: 776 308 670

4.5   Čísla faxu

Úřad: 516 472 153

 4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek                                                                

www.stechov.cz

4.7    Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronických podatelen                                                             

obec@stechov.cz

ID datové schránky

QHF88C

5.    Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby                                                                  

1361892379/0800

6.    IČ

Identifikační číslo: 00542890

7.    DIČ

DIČ: CZ00 00542890  

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

Jednací řád

Směrnice

8.2    Rozpočet

Odkaz

9.      Žádosti o informace

Žádosti o informace se podávají telefonicky na tel.: 516 472 153, elektronickou poštou: obec@stechov.cz, písemně na adresu obce poštou. Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách na obecním úřadě, elektronicky na adresu obec@stechov.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

11.    Opravné prostředky

Odvolání

Obec žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle správního řádu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo ústně žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení dle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12.    Formuláře

Obec Štěchov nemá žádné formuláře.

13.    Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Přihlášení k trvalému bydlišti

- v takovém případě je nutné s občanským průkazem a listinou prokazující právo zřídit si trvalé bydliště v nemovitosti v katastrálním území obce (list vlastnictví, souhlas vlastníka apod.) zajít v úředních hodinách na obecní úřad.

14.    Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava české republiky,

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

14.2  Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

15.    Úhrady za poskytování informací

Obec může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli.

16.   Licenční smlouvy

16.1  Vzory licenčních smluv

Obec Štěchov nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

16.2  Výhradní licence

Obec Štěchov neposkytuje žádné výhradní licence.

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zprávy Obce Štěchov v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

zpráva za rok 2012

ve formátu PDF

zpráva za rok 2013

 ve formátu PDF

zpráva za rok 2014

 ve formátu PDF

zpráva za rok 2017 ve formátu PDF
 Zpráva za rok 2018  ve formátu PDF

TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS

DALŠÍ INFORMACE